Działka Leśna - Co można?

Czyli o tym co możemy zrobić na działce leśnej oraz o tym czym jest uproszczony plan urządzenia lasu.


W dzisiejszym poście "wejdziemy w buty" leśnika oraz zagłębimy się w odczytywanie uproszczonego planu urządzenia lasu. Dowiecie się co można robić na działce leśnej, a co jest absolutnie zabronione, a także jakie obowiązki wiążą się z byciem właścicielem prywatnego lasu. Jak mogliście się już wcześniej zorientować (wspominałem o tym w tym poście) na działce leśnej nie możemy robić co tylko nam się podoba, istnieje tutaj dość sporo ograniczeń. W największym skrócie las musi pozostać lasem, nie ma więc mowy o budowie na działce domu, grodzeniu działki (o tym więcej za chwilę) czy nawet założeniu ogródka warzywnego. Aby móc użytkować las w inny sposób niż leśny musimy dokonać wyłączenia fragmentu działki z produkcji leśnej, dziś jednak skupimy się na tym co możemy robić na działce (bądź jej fragmencie), która pozostała formalnie i praktycznie lasem.

Zakaz wejścia do lasu prywatnego

Na początek temat dość kontrowersyjny, czyli zakaz wstępu do lasu prywatnego. Z perspektywy właściciela nieruchomości dość oczywiste jest, że chciałby on uchronić swój teren przed obcymi, a zwłaszcza przed zniszczeniami jakich mogą dokonać, czy odpadami jakie mogą po sobie pozostawić (nie wspominając już o nielegalnych wycinkach i kradzieży drewna). Chociaż prawo (dokładniej przepis ustawy o lasach z 2017 r.) zezwala właścicielowi prywatnego lasu na ustanowienie zakazu wejścia do lasu (musi on w tym celu oznaczyć swój teren tablicami z odpowiednim napisem), w praktyce jednak niezastosowanie się do takiego zakazu nie jest w żaden sposób penalizowane. Mamy tutaj więc do czynienia raczej z sytuacją, w której respektowanie zakazu wstępu jest zależne tylko i wyłącznie od "uczciwości" czy może raczej respektu do własności prywatnej, osoby spacerującej po lesie. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy jako właściciele lasu zupełnie "bezbronni", jeśli jakaś osoba przebywa na naszym terenie bez naszej zgody i nie opuści go na nasze wyraźne żądanie może ona zostać ukarana karą grzywny bądź nagany.

Ogrodzenie

Rozwiązaniem tego problemu może być ogrodzenie działki, tutaj jednak pojawia się pewien problem - otóż teoretycznie grunt na którym jest ogrodzenie, powinien zostać wyłączony z produkcji leśnej. Mogłoby to być wyłączenie punktowe tylko pod same słupki ogrodzenia, bądź też liniowe, po całej długości ogrodzenia. W praktyce raczej nie ma szans abyśmy dostali pozwolenie na takie wyłączenie. Na szczęście ogrodzenie leśne nie jest zakazane, a wręcz może być zalecane w przypadku gdy chcemy ochronić młode sadzonki przed leśną zwierzyną. Ogrodzenie to jednak nie może mocno ingerować w grunt, zapomnijmy więc o podmurówce czy też o betonowych fundamentach pod słupki. Nie będziemy mieć też zupełnej dowolności w grodzeniu swojego terenu - jego zakres należy uzgodnić z Nadleśnictwem, lub osobą wyznaczoną do opieki nad lasami niepaństwowymi (opieka nad lasami niepaństwowymi należy do zadań Starosty, który z kolei może zlecić ją lokalnemu Nadleśnictwu, bądź też jednemu z wydziałów Starostwa - np. Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Przyrody). O ile z ogrodzeniem młodego lasu, w którym robić będziemy nowe nasadzenia nie powinno być żadnym problemem, o tyle wygrodzenie dojrzałego lasu, tylko ze względu na naszą chęć utrudnienia obcym osobom wstępu na naszą działkę może być trudniejsze do uzasadnienia. Tutaj już wszystko zależy od tego jak się dogadamy z osobą sprawującą pieczę nad lasami niepaństwowymi i jak dobrze uargumentujemy chęć takiego ogrodzenia. Jeśli chodzi o samo ogrodzenie to najczęściej korzysta się tutaj z tak zwanej "siatki leśnej" przytwierdzonej do drewnianych słupków wkopanych w ziemię. Rozwiązanie to choć nie wszystkim pasujące pod względem estetycznym, nie ingeruje mocno w grunt, a zarówno sama siatka jak i słupki mogą zostać zdemontowane i ponownie użyte w innej lokalizacji (ich zaletą jest też niska cena w porównaniu z ogrodzeniami murowanymi czy też ogrodzeniami o stalowej konstrukcji).

Uproszczony plan urządzenia lasu

Uproszczony plan urządzenia lasu (w skrócie UPUL) to najważniejszy dokument w gospodarce leśnej lasów niepaństwowych. Obowiązuję on przez 10 lat i zostaje wykonany na zlecenie Starosty, zaś w przypadkach gdy nie stworzono takiego planu, gospodarkę leśną na danym terenie wykonuje się  na podstawie inwentaryzacji stanu lasu (w skrócie ISL). Jeśli dany obszar nie posiada ani UPUL ani ISL (a według danych Lasów Państwowych, aż 35% prywatnych działek leśnych może być w tej sytuacji) nie istnieje na nim legalny sposób pozyskania drewna (czyli właściciele tych działek nie są w stanie legalnie ściąć żadnego drzewa). Z uproszczonego planu urządzenia lasu dowiemy się jak mamy zadbać o nasz las, jakiego gatunku i jak wiekowe drzewa rosną na naszej działce, oraz czy możemy dokonać jakiś wycinek.

Z UPUL możemy się zapoznać w Nadleśnictwie bądź też w Starostwie  Powiatowym (tak jak wcześniej pisałem zależy to od tego komu Starosta zlecił opiekę nad lasami niepaństwowymi). Sam plan może z początku odstraszać - wygląda jak szereg tabel, z których na pierwszy rzut okna, mało co wynika. Przygotowałem dla Was przykładowy wypis z planu urządzenia lasu (szczegółowy wygląd planu może się nieco różnic w zależności od organu jaki go wydaje, zawarte tam informacje jednak powinny być podobne) na podstawie którego opiszę co oznaczają poszczególne kolumny:
1. Lp - Kolumna pierwsza w zasadzie nas nie interesuje, jest to numer porządkowy jaki został przypisany naszej działce.
2. Nazwisko i imię - W tej kolumnie podane są dane właściciela oraz ewentualnych współwłaścicieli. Czasem będzie też tutaj również podana powierzchnia działki, w tym przypadku jest to 1.3804 ha.
3. Numer działki -W tej kolumnie wpisany jest numer działki, w naszym przykładzie jest to działka numer "111". Czemu jest ona podana aż 3 razy? Wytłumaczy nam to kolejna kolumna.
4. Oddział i pododział  - To pojęcia określające obszary o jednakowej charakterystyce leśnej (czyli obszar na którym rosną drzewa tego samego gatunku i w podobnym wieku) i jednakowych wskazaniach gospodarczych (czyli należy się nimi opiekować w taki sam sposób). W naszym przypadku mamy do czynienia z trzema pododziałami: "3fx", "3gx" oraz "3jx".
5. Gatunek - Kolumna ta mówi nam jaki jest dominujący gatunek drzew na danym obszarze. W tym przypadku mamy do czynienia z dominacją Sosen w obszarach "3fx" oraz "3gx" oraz dominacją brzozy w poddziale "3jx". Skróty najpopularniejszych drzew to:
 • AK - akacja
 • BRZ - brzoza
 • DB - dąb
 • JD - jodła
 • JS - jesion
 • KL - klon
 • LES - leszczyna
 • LP - lipa
 • OL - olcha
 • ORZ - orzech
 • SO - sosna
 • SW - świerk
 • TP - topola
 • WB - wierzba
6. Wiek - Jak sama nazwa mówi podany mamy tutaj średni wiek dominujących drzew, w tym przypadku jest to 50 lat w obszarze "3fx", 65 lat w "3gx" i tylko 15 lat w obszarze "3jx".
7. Bonitacja - Jest to wskaźnik określający potencjalne zdolności produkcyjne siedliska dla danego gatunku drzewa. Obliczany jest on na podstawie przeciętnej wysokości danego gatunku oraz jego wieku. Do wyznaczenia tego parametru stosuje się tak zwane wykresy krzywych bonitacyjnych. Nam wystarczy tylko informacja, iż im mniejszy jest numer klasy bonitacji (klasy oznacza się cyframi rzymskimi  od I do V), tym większe potencjalne zdolności produkcyjne danego gatunku na naszej działce (czyli tym więcej teoretycznie będziemy mogli pozyskać z nich drewna w przyszłości).
8. Powierzchnia - Określa nam jaki obszar (podany w hektarach) na naszej działce zajmuje który z pododziałów. W naszym przypadku pododział "3fx" zajmuje 0,14 ha poddział "3gx" 0,77 ha zaś "3jx" 0,4704 ha. Na samym dole mamy sumę obszarów, jeśli cała nasza działka jest lasem suma ta powinna być równa powierzchni działki (tak też jest w tym przykładzie).
9. Nie zalesione, do odnowy - W tej kolumnie mamy wyszczególnione jaki obszar naszej działki leśnej jest niezalesiony i wymaga odnowy, czyli nasadzeń.
10. Nie zalesione, pozostałe - Obszary naszej działki, które są niezalesione i nie wymagają odnowy.
11. Inne grunty - Czyli obszary, które nie są lasami.
12. Razem lasy - W tej kolumnie mamy jeszcze raz podsumowanie powierzchni lasów.
13. Powierzchnia gruntów do zalesienia - Jak sama nazwa mówi, w tej kolumnie zestawione byłyby powierzchnie gruntów do zalesienia.
14. Ochrona - Czy lasy są pod ochroną. W naszym przykładnie nie ma tutaj żadnych zapisów, gdyż las nie jest pod specjalną ochroną.
15. Wskazania gospodarcze - rodzaj zabiegu - Jest to jedna z ważniejszych kolumn, mówi ona nam bowiem jaki rodzaj zabiegów pielęgnacyjnych powinniśmy stosować w naszym lesie. W naszym przykładzie, na obszarze "3fx" zapis ten brzmi dość tajemniczo: "TP - 34m3/ha" aby go poprawnie odszyfrować musimy zapoznać się ze skrótami zabiegów oraz co oznaczają:

 • AGROT - Melioracje agrotechniczne (przygotowanie gleby do zasadzenia drzew - więcej informacji tutaj.)
 • BZ - Bez zabiegu
 • PIEL - Pielęgnowanie gleby (m.in. koszenie chwastów wokół sadzonek)
 • CW - Czyszczenie wczesne (cięcia pielęgnacyjne zapewniające młodym drzewom prawidłowy i nieskrępowany rozwój - więcej informacji tutaj.)
 • CP - Czyszczenie późne (cięcia pielęgnacyjne, usuwanie drzew chorych, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii tak by drzewa miały jak najlepsze warunki wzrostu - więcej informacji tutaj.)
 • TW - Trzebież wczesna (zabiegi mające na celu zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju dla najwartościowszych drzew oraz zapewnienie jak najlepszego ich dojrzewania - więcej informacji tutaj.)
 • TP - Trzebież późna (ostatni etap cięć pielęgnacyjnych drzew które przeszły już etap dojrzewania, czyli najszybszego wzrostu, tak by mogły dalej prawidłowo się rozwijać - więcej informacji tutaj.)
 • I - Rębnia zupełna (czyli wycięcie wszystkich drzew na danym obszarze - więcej informacji tutaj.)
 • ZAL-NIEU - Zalesienia nieużytków
 • POPR - Poprawki i uzupełnienia
Lista wszystkich zabiegów jest dużo dłuższa, jeśli więc w swoim uproszczonym planie urządzenia lasu znajdziecie opis, którego nie ma powyżej poproście o pomoc w Nadleśnictwie, lub stosownym wydziale Starostwa Powiatowego. W naszym przykładzie skrót "TP - 34m3/ha" oznacza więc trzebież późną (czyli zabieg w którym zapewniamy naszym dojrzałym już drzewom jak najlepsze warunki do dalszego wzrostu) w wyniku której możemy pozyskać 34 m³ drewna na każdy hektar obszaru, w którym należy wykonać ten zabieg.
16. Powierzchnia - Podana w hektarach powierzchnia na jakiej należy wykonać zabieg podany w kolumnie nr. 15
17. Miąższość - Czyli prościej mówiąc ilość drewna (podana w m³) jaką możemy pozyskać z danego obszaru. Warto zaznaczyć, że jest to ilość jaką możemy uzyskać w przeciągu 10 lat. W naszym przykładzie jest to łącznie 27,9 m³ z dwóch obszarów "3fx" oraz "3gx".
18. Wykonanie - W tej kolumnie zostaną zapisane wszystkie wycinki, których dokonasz przez okres obowiązywania uproszczonego planu urządzenia lasu (czyli przez wspomniane już wcześniej 10 lat). Wycinki na jednym obszarze wykonuje się w tak zwanych "nawrotach", czyli w odstępie 3-5 lat od siebie. Czasem w kolumnie 15 wskazującej rodzaj zabiegu możemy znaleźć dopisek np. "dwa nawrot" oznacza to, iż zalecane jest nam by podaną ilość drewna pozyskać w dwóch wycinkach oddzielonych od siebie o co najmniej 3 lata.

Wycinka drzew

Wycinkę każdego drzewa z naszej działki o średnicy większej niż 7cm musimy zgłosić tak by pozyskane drewno mogło być ocechowane (czyli oznaczone specjalnym znakiem graficznym) oraz zalegalizowane. Wycinka bez takiego zgłoszenia zostanie uznana za nielegalną, a co za tym idzie nie tylko będziemy musieli zapłacić karę, lecz również odebrane może nam zostać pozyskane drewno. To które drzewa wytniemy teoretycznie zależy od nas (choć musimy przestrzegać tak zwanego wieku rębności dla danego gatunku drzewa), w praktyce jednak warto poprosić osobę odpowiedzialną za nadzór nad lasami niepaństwowymi o pomoc. Często będzie to ta sama osoba, która dokona ocechowania ściętego drzewa i jego legalizacji. Warto również pamiętać, że przy wycinkach wielkopowierzchniowych, będziemy mieć 5 lat na na "przywrócenie lasu" czyli posadzenie nowych sadzonek w miejsce ściętych drzew.

Jak widać posiadanie swojego lasu to nie tylko korzyści, lecz również obowiązki. Jesteśmy dość mocno ograniczeni w tym co możemy zrobić na swoim terenie, a czasem wręcz wymaga się na nas pewne działania (jak uzupełnienia drzew, zabiegi pielęgnacyjne czy zalesianie po wycince). To czy jest to "gra warta świeczki" każdy musi sobie sam ocenić. W naszym przypadku wyzwanie opieki nad lasem przyjęliśmy z entuzjazmem. W końcu to NASZ las! Musimy o niego zadbać!
Autor: Norbert Smolarek

Komentarze

 1. Dziękuję, za wpis - dowiedziałem się nowych rzeczy. Aktualnie rozważam zakup działki w lesie i mam coraz więcej pytań :) czy jest możliwość skontaktowania się z Państwem żeby porozmawiać o kwestiach związanych z taką działką? Proszę o informację na email jerri69@gmail.com - nie znalazłem kontaktu do Państwa na stronie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za zainteresowanie tematyką i blogiem. Niestety obecnie nie mam czasu aby korespondować prywatnie z każdą zainteresowaną osobą i doradzać w konkretnych przypadkach (blog prowadzę hobbystycznie, a nie zarobkowo). Jeśli zależy Panu na wyjaśnieniu jakiś kwestii to proszę o komentowanie postów, z reguły staram się odpowiadać na pytania zadane na blogu. Proszę również zerknąć na komentarze do tematu KOSZTY "ODLESIENIA" - może któraś z przedstawianych tam sytuacji pasuję do Pana przypadku. Pozdrawiam!

   Usuń
  2. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
 2. Gratuluję dobrego wpisu.
  Jestem przed decyzją zakupu terenu leśnego 2ha. Interesuje mnie wybudowanie na tym terenie "domku na drzewie", którego przepisy nigdzie nie określają (nie mogę nic znaleźć). Nie chodzi tu o małą budkę na gałęzi lecz o użytkowe powierzchnie z kuchnią i łazienką. Po wpisaniu w google "dom na drzewie" w grafice widzimy spore konstrukcje. Niektóre to tak naprawdę domy utrzymywane na palach z drzewem w jakimś podeście.
  Czy są jakieś przepisy, które regulują tego typu zabudowę?
  Czy w każdym lesie można takie coś zrobić (biorąc pod uwagę, że drzewo nie ucierpi)?
  Nadmienię, że na tym terenie jest rozpadająca się chałupka, także jakieś media by były.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam. W sposób legalny i trwały może Pan wybudować opisany przez Pana "domek na drzewie" jedynie po uzyskaniu pozwolenia na budowę i spełnienia wszystkich związanych z tym wymogów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie (może poza przepisami z MPZP dotyczącymi wysokości budynku) aby zamiast tradycyjnego domu wybudować wzniesiony na palach (drzewo raczej nie może nam posłużyć za element konstrukcyjny, gdyż jego właściwości fizyczne - wytrzymałość itp. są trudne do oszacowania i zmienne w czasie) dom, który spełni Pana wymogi. Jeśli na działce, tak jak Pan opisuje, jest już jakiś budynek, to z pozwoleniem nie powinno być problemu. Ewentualnie może Pan kombinować i zgłosić to jako rozbudowę istniejącego domu, wtedy jednak nowa konstrukcja musiałaby być powiązana ze starą... Jeśli potrzebuje Pan inspiracji to proszę przeczytać mój wpis "Dom w Lesie" (http://www.niebowlesie.pl/2019/02/dom-w-lesie.html) oraz zapoznać się z ofertą niemieckich projektantów z biura Baumraum. Pozdrawiam!

   Usuń
  2. Cytuje "W sposób legalny i trwały może Pan wybudować opisany przez Pana "domek na drzewie" jedynie po uzyskaniu pozwolenia na budowę i spełnienia wszystkich związanych z tym wymogów." - tak ze może Pan inwestor wybić sobie z głowy wybudowanie domu na drzewie ,gdyż nasza władza i uczeni są zobligowani do pobierania opłat za wszystko i wszedzie,a nie brania odpowiedzialności za nietypowe konstrukcje.gdzie takich jeszcze pewnie nie widzieli😬😆
   Cytuje ""Ewentualnie może Pan kombinować i zgłosić to jako rozbudowę istniejącego domu, wtedy jednak nowa konstrukcja musiałaby być powiązana ze starą..."" i tu kolejny przyklad gdzie dawniej nie było biurokracji i się dało wczesniej wybudować a teraz musisz kombinować a najlepiej daj łapówe załatwisz prawie wszystko . Ot taki mamy kraj . Pozdrawiam

   Usuń
  3. Dzień dobry, nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Czy wybudowanie domku na drzewie: "jedynie po uzyskaniu pozwolenia na budowę i spełnienia wszystkich związanych z tym wymogów" oznacza, że taki domek można wybudować na działce leśnej? Czy jednak najpierw trzeba odleścić?

   Usuń
 3. Moja działka leśna ma 7000 i nie jest objęta mpzp czy mogę ja podzielić na mniejsze ? Inwtedy starać się na podzielonych odlesnic 500 metrów ?? Na jakie wielkości można dzielić ewentualnie ? Na około działki budowlane z domami

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Porusza Pani ciekawy temat, o którym w przyszłości na pewno napiszę. Zwykle minimalna wielkość działki jaką można wydzielić jest zapisana w MPZP, ponieważ w Pani przypadku nie ma MPZP to podziału dokonuje się "zgodnie z przepisami odrębnymi" - jest to stwierdzenie obejmujące unormowania zawarte w całym wachlarzu ustaw np. prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o lasach itd. Najlepiej w tej kwestii zgłosić się do lokalnego geodety, który będzie znał lokalne warunki i przepisy ich dotyczące. Pomijając to, szczerze wątpię by udało się Pani rozparcelować to 7000m2 na działki po 500m2 i każda z nich odlesić bez kosztów.

   Usuń
 4. Odnośnie ogrodzenia działki leśnej za pomocą np. słupków stalowych zalanych betonem i ogrodzonych siatką leśną - czy za samowolne postawienie takiego ogrodzenia grozi jakaś kara?

  OdpowiedzUsuń
 5. Cześć.
  Przymierzam się do zakupu działki częściowo leśnej (2/3 powierzchni) i rolnej (1/3 powierzchni). Działka jest objęta MPZP, jako zabudowa mieszkalna jednorodzinna i letniskowa. Ze wszystkich wątpliwości zostało mi już tylko kilka:) Proszę, w miarę możliwości, o odpowiedzi na poniższe pytnia:
  1. Działka już ogrodzona zwykłą siatką ze słupkami zalanymi betonem. Jak to się ma to zakazu grodzenia działki leśnej? Samowola?
  2. Na portalu leśnym działka wchodzi w zakres obszaru "wydzielenia poza pgl lp wg pul". Czy to oznacza, że teren nie ma planu zagospodarowania lasu? Jeżeli tak, to ile taki plan kosztuje i jak znaleźć firmę, która to robi?
  Dzięki za pomoc i pozdrawiam, Dawid.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Nie ma zakazu grodzenia działki leśnej, problemem jest tutaj betonowe posadowienie słupków, które jest samowolą.
   2. Nie do końca jestem pewien czy dobrze rozumiem, ale ogólnie dla działek których właścicielem są Lasy Państwowe wykonuje się Planu Urządzenia Lasu ("Pul"), dla Lasów prywatnych odpowiednikiem jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu ("Upul"). Trzeba się upewnić czy dla działki jest wykonany Upul, bo bez niego nie da się pozyskać legalnie drewna z działki, jest to też dokument wymagany przy "odlesianiu".

   Usuń
 6. Witam. Jestem właścicielem prywatnego lasu o powierzchni 4H Czy jest możliwość ogrodzenia tego lasu i wpuszczenia dzików oraz danieli?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można ogrodzić las, pod warunkiem, że słupki są posadowione w gruncie (niejako tymczasowo) nie zaś "zabetonowane". Taką betonową konstrukcję można uznać za samowolę budowlaną.

   Usuń
  2. Na podstawie jakich przepisów jest to samowola budowlana? Gdzie mogłabym znaleźć przepisy dotyczące zasad godzenia działki leśnej?
   Pozdrawiam serdecznie!

   Usuń
 7. Jestem właścicielem zalesionej działki rolnej w ramach gospodarstwa rolnego , która nie została przekształcona na las. Zalesiałem ją prywatnie, bez dopłat, przed wejściem Polski do UE. Nadleśnictwo twierdzi, ze ta działka im nie podlega i nie mogą wydać świadectwa legalizacji pozyskanego drewna. Chciałbym zrobić przecinkę pielęgnacyjną (las ma 18 lat), a pozyskane drewno sprzedać. Jak można zrobić to legalnie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do legalnego pozyskania drewna musi Pan posiadać Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych plan wykonuje się na zlecenie Starosty.

   Usuń
  2. Pan jacek nic nie musi robic i zadnego upulu tym bardziej. Wycina na zasadach ogolnych tj po zgloszeniu do urzedu i otrzymaniu decyzji. Nie da sie zrobic upulu skoro dzialka jest rolna...

   Usuń
 8. Dzień dobry, jestem przed decyzją o zakupie działki leśnej z możliwością częściowej zabudowy. Czy jest możliwość i sens przekształcenia działki leśnej (jej części) na działkę rolną, a później na budowlaną? Czy może to przyśpieszyć lub obniżyć koszty przekształcenia? Gdzie ewentualnie szukać informacji na ten temat?

  OdpowiedzUsuń
 9. Dzień dobry, posiadam dwie działki (947 i 1028 m) w kw są jako lasy, w MPZP jest możliwość zabudowy ich, pierwsza z nich jest znajduje się od razu przy drodze gminnej, druga z kolei jest bezpośrednio za pierwszą i nie ma dostępu do drogi ( nie ma wytyczonego do niej dojazdu). Jeśli chciałabym zrobić służebność drogi dla działki 1028, względem działki 947, czy w tym przypadku wyłączenie z produkcji danej powierzchni pod służebność będzie odliczana z działki 947 czy 1028?
  Z góry dziękuję za pomoc ;)

  OdpowiedzUsuń
 10. Czy jest możliwość zrobić dojazd z drogi powiatowej przez działkę leśną, która jest moją własnością, do działki rolnej , którą chce przekształcić na budowlaną?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dodam, że nie ma tam MPZP i do tej rolnej jest już dojazd drogą gminną ale droga ta nie jest używana i nie da sie nią dojechać samochodem .

   Usuń
  2. Można zmienić grunt leśny na grunt rolny na drogę dojazdową, kiedy jest się rolnikiem.

   Cytat:
   Powołując się na sporządzoną przez Nadleśnictwo Ł. negatywną opinię co do możliwości wnioskowanej zmiany lasu na użytek rolny oraz przeprowadzone w dniu 30 stycznia 2019 r. oględziny na gruncie organ stwierdził, że ustawa o lasach nie przewiduje możliwości zmiany gruntu leśnego na drogę dojazdową, o co wnoszą wnioskodawcy. Taką zaś możliwość przepisy przewidują jedynie w przypadku dokonania przejazdu do zabudowy zagrodowej, natomiast wnioskodawcy, jak oświadczyli, nie są rolnikami.
   Link
   https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sa-bk-466-19-szczegolnie-uzasadnione-potrzeby-522832404

   Usuń
 11. Witam, mam pytanie czy na działce leśnej mógłbym rozwinąć jakiś biznes? Ala paintball, wybudowanie wiaty ogniskowej, tor na quady crossy, park linowy? Czy jest to możliwe?

  OdpowiedzUsuń
 12. Witam, ciesze sie ze taki blog istnieje. Mam pytanie kupilem dzialke rolna wiele lat temu, ktora otoczona jest lasem i nie mozna dostac warunkow zabudowy bo nie ma formalnie drogi. Wlasciciele ktorzy sprzedali ta dzialke dali nam sluzebnosc drogi przez jedna z ich dzialek tylko ze ta dzialka tez jest lesna (dopiero sie zorientowalismy!). Co mozna zrobic aby dostac warunki zabudowy? Rozwazam kupno dzialki (2000m2) na ktorej mamy sluzebnosc drogi i odlesic ja (zagajnik sosnowy). Ile by kosztowalo odlesienie mniej wiecej?

  OdpowiedzUsuń
 13. Witam mam pytanie - działka 1000m2 nie ma planu zagospodarowania , wypis z rejestru gruntu - grunty orne klasa V ale jest częściowo zalesiona ,zakrzewiona , obok jest już wybudowany dom i ma dostęp do drogi publicznej to będzie możliwe otrzymanie WZ do budowy. Drzewa są niewysokie?

  OdpowiedzUsuń
 14. Witam serdecznie :) A czy istnieją jakieś "akcje" które L.P. mogą probowac wymusić w sytuacj w której nie mam zaiaru ingerować w las? Powiedzmy grodze siatką lesną i zostawiam go przyrodzie - jak cos sie przewroci to leży itd
  I drugie pytanie - jak mozna wyłaczyć teren z produkcji leśnej ?

  OdpowiedzUsuń
 15. Dzień dobry, czy jest w stanie oszacować Pan roczny koszt utrzymania lasu? Stoimy przed wyborem kupna działki leśnej (1500 m) z pozwoleniem na budowę, więc w teorii wygląda to dobrze - możemy postawić dom. Natomiast po przeczytaniu Pańskich wpisów, zastanawiam się czy nie wpedzimy się w koszty roczne np. nasadzeń

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam. Jeśli działka ma 1500m2 i wydane jest pozwolenie na budowę, to zakładam, że część tej działki (jeśli nie większość) jest wyłączona z produkcji leśnej, więc tej części nie dotyczą żadne zalecenia pielęgnacyjne. Koszty nasadzeń, czy też innych prac pielęgnacyjnych na obszarze 1000m2 są bardzo małe. Proszę również wziąć pod uwagę, iż Uproszczony Plan Urządzenia Lasu (który opisuje jakie są zalecenia pielęgnacyjne) wydawany jest na 10 lat, więc ewentualne koszty będzie Pan ponosił raz na dekadę a nie raz na rok. Nie wiem na ile dokładnie czytał Pan bloga, jednak największe koszty wiążą się z wyłączeniem z produkcji leśnej (co w Pana przypadku zostało już zrobione, jeśli ma Pan pozwolenie na budowę) nie zaś z "utrzymaniem" czy pielęgnacją lasu...

   Usuń
 16. Czy na działce leśnej mogę zaparkować przyczepę mobil home do 35m2 taki holenderski domek? czy mogę postawić domek na fundamentach do 35m2 na zgłoszenie? a może uda się postawić mały dom modułowy do 35m2?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Żadnego budynku trwale związanego z gruntem Pan nie postawi bez wyłączenia z produkcji leśnej. Zaparkować przyczepę, jeśli jest zarejestrowana, Pan może - tak samo jakby Pan zaparkował samochód. Inna kwestia to wykorzystywanie takiej przyczepy na cele mieszkalne... Pomijając to, nikt Pan prądu czy też wody czy innych mediów "do lasu" nie przyłączy, więc wchodzimy tutaj bardziej w tematykę "koczowania" czy też popularnego ostatnio bushcraftu :)

   Usuń
  2. fotovoltaika własna studnia i oczyszczalnia bio

   Usuń
  3. Studni legalnie nie będzie Pan mógł wykopać, to samo z oczyszczalnią...

   Usuń
 17. Dzień dobry,
  Muszę przyznać – bardzo profesjonalny blog. Cieszy taka inicjatywa oraz to, że niektórzy widzą potrzebę opisania pewnych spraw, a zarazem niosą pomoc innym.
  Mam do Pana pytanie, jednak wcześniej muszę opisać sytuację. Jestem właścicielem działki:
  Oznaczenie Ls (czyli las), brak MPZP, występuje studium uwarunkowań gdzie działka oznaczona została jako „B”, po 2 stronach działki droga publiczna utwardzona, z kolejnych 2 stron domy jednorodzinne, w drodze wszystkie media, działka w całości ogrodzona (z 2 stron fundament betonowy, z kolejnych 2 - tych od strony ulic - słupki w gruncie), na powierzchni działki 2700 m.kw. jest 18 młodych drzew. Działka na terenie m.st. Warszawy, a więc objęta ochronnością (którą urząd miasta oczywiście może zdjąć). Teren nie objęty ochronnością specjalną typu Natura 2000, itp. Działka wpisana do UPUL.
  Każdy kto fizycznie spojrzy na działkę powie - nic jak tylko budowlana (co sugerują posadowione wokół, w latach 80ych, domy jednorodzinne), jednak działka ma papierowo status leśny. W związku z ww. domu nie postawię.
  Próbowałem podejść do tego skomplikowanego tematu od strony zmiany klasyfikacji gruntu tj. przekształcenie z Ls na Lz (na Lz Dzielnica wydaje WZ-ki), jednak sprawa wstępnie upadła na skutek występowania UPUL. Jest możliwość zaskarżenia UPUL i po jego zmianie przekształcenia gruntu przez klasyfikatora, jednak jest to sprawa trudna. Będę próbował przekształcić z Ls na R – (mam odpowiednie kwalifikacje), jednak każde uzasadnienie wniosku może być przez urząd miasta mówiąc kolokwialnie „uwalone”. Jest też opcja sądowa dotycząca nierównego traktowania tj. sąsiedzi wokół mogą mieć domy, dlaczego ja nie mogę (podejście od strony praw konstytucyjnych), chociaż szansa na wygraną w sądzie jest znikoma. Podział działki, na działki mniejsze niż przewidują przepisy o lasach – odpada. Odlesienie bez MPZP jest jak wiemy niemożliwe (kolejne kuriozum prawne). Dzielnica próbowała dla tej części uchwalić MPZP ze zmianą na działki budowlane, jednak Marszałek zgody na odlesienie nie wyraził. Potem kolejna próba… I na dzień dzisiejszy nie wiadomo kiedy będzie MPZP.
  Może Pan miałby jakiś pomysł jak rozwiązać problem ? Powiem szczerze, że moje pomysły już się wyczerpały.
  Z informacji uzyskanych z urzędu miasta wiem, że w moim obszarze jest kilkudziesięciu właścicieli działek, którzy maja identyczny problem. Próbowałem skontaktować się z tymi osobami aby podjąć szeroko zakrojona akcję społeczną, jednak jak skontaktować się z ludźmi którzy nie mieszkają tam gdzie mają swoje działki, a inne źródła informacji objęte są klauzulą ochrony danych osobowych. Korzystając z okazji, że blog cieszy się dużą popularnością i stworzony został m.in. z myślą o pomocy innym, apeluję: Jeżeli ktoś ma działkę leśną w Wesołej, w Starej Miłosnej w Wawrze lub okolicach i ma te same problemy co ja, niech pisze na mój adres mailowy marcin_k100@o2.pl Razem można więcej. Coś przecież trzeba robić.
  Ponownie proszę: Jeśli ma Pan pomysł jak „ugryźć” temat, proszę chociaż hasłowo rzucić podpowiedź/podpowiedzi.
  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
 18. Dzień dobry
  Chciałbym w najbliższym czasie zakupić dwa hektary lasu w górach. Większość powierzchni jest porośnięta przez drzewostan stuletni, a reszta przez młode brzozy i topole. Na całym tym obszarze chciałbym ustanowić społeczny rezerwat przyrody, gdzie będą się toczyły naturalne procesy ekologiczne. Czy przepisy lub ewentualne dokumenty (UPUL, ISL) mogą wymuszać na mnie dokonywanie różnych zabiegów, np. cięć? A jeśli tak, to czy grozi mi coś za niezastosowanie się do takich wytycznych?
  Pozdrawiam
  Cezary

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli nie przekroczy Pan limitów wycinki, a rozumiem, że w tym przypadku planuje Pan nic nie wycinać, to nie ma problemu. Nikt Panu nie nakaże wycinać drzewa w swoim lesie.

   Usuń
  2. Bardzo Panu dziękuję za odpowiedź. Jeszcze raz pozdrawiam.

   Usuń
 19. Witam, Panie Norbercie - skąd informacja na temat ogrodzenia ? Rozmawiałem z gminą, starostwem i nadleśnictwem i każda z tych stron nie potwierdziła, że lasu prywatnego nie można ogrodzić, żadna ze stron również nie potwierdziła, że w grę wchodzi tylko i wyłącznie siatka leśna, drewniane słupki etc. Przeszukałem cała ustawę o lasach - brak jakiejkolwiek informacji na temat ogrodzeń, przeszukałem ustawę o ochronie gruntów i lasów - brak jakichkolwiek informacji na temat ogrodzeń. Nie znalazłem żadnych rozporządzeń w odniesieniu do działek leśnych. Poza ewentualnością MPZP czy WZ, które ewentualnie mogą narzucić jakieś rozwiązania jak np. zakaz stosowania ogrodzeń pełnych betonowych, choć i od tego można starać się o odstępstwa w razie gdyby faktycznie takie zapisy istniały. A nawet zaskarżyć taki zapis do sądu administracyjnego. Wydaje się, że niezależnie czy to działka leśna, czy budowlana czy orna każdy prywatny właściciel może ją ogrodzić na zasadach ogólnych. Czyli do 2,2m bez zgłoszenia. W przypadku gdy konieczna jest wycinka drzew przy budowie ogrodzenia na działce leśnej - konieczność załatwienia tego ze Starostą, czy nadleśnictwem. Zastanawia mnie skąd wypłynęły takie informacje na temat ogrodzeń i jaką podstawę prawną zastosowano. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 20. Czy na działce 800m mam warunki wydane przez gminę jednak działka jest leśna ma dojazd do drogi publicznej obok są budynki mogę postawić dom

  OdpowiedzUsuń
 21. Dzień dobry, czy na działce z oznaczeniem LS, las prywatny, bez mpzp, można postawić saunę oraz jacuzzi? Z góry dziękuję za informację.

  OdpowiedzUsuń
 22. Dzień dobry, powtarzam pytanie na które poprzednia osoba nie dostała odp: "Witam, mam pytanie czy na działce leśnej mógłbym rozwinąć jakiś biznes? Ala paintball, wybudowanie wiaty ogniskowej, tor na quady crossy, park linowy? Czy jest to możliwe?" W moim przypadku to działka leśna bez UPUL z mpzp ZL, własność Starostwa, którą rozważam kupić. Są to tereny na których chyba nigdy nie była prowadzona gospodarka leśna...

  OdpowiedzUsuń
 23. Dzień dobry. Jestem zainteresowany działka która jest częściowo budowlana a częściowo leśna 19*122m (cześć budowlana to 19*50)
  Od frontu jest droga gmina asfaltowa. Problem jest taki że z jednej strony działki jest oznaczenie w mpzp jako łąka i to jest ok ale od prawej strony przylega wąska działka o statusie leśnym... Jak daleko można budować od tego pesudo lasu.... czy można postawić domek 5x7 bez pozwolenia?
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 24. Witam, a jak jest z wykopaniem stawu? Działka oznaczona LS

  OdpowiedzUsuń
 25. Witam, stoję przed zakupem działki częściowo budowlanej a częściowo leśnej oznaczonej jako ls w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest zapis, że terenów zalesionych nie można grodzić. Moje pytanie brzmi czy prawo własności stoi przed mpzt, i czy istnieje jakaś możliwość na obejście tego zakazu? Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 26. Mam nieco inny problem, a mianowicie mam działkę leśną z aktualnym MPZP, jednak nie ma ona bezpośredniego dostępu do drogi. Oddzielą ją od niej 7-metrowy pas działki leśnej oznaczonej w MPZP jako KDL (droga lokalna). Jej właścicielem jest Wspólnota. W Księdze Wieczystej moje działki mam wpisaną wieczystą służebość przejazdu, przechodu i prowadzenia mediów przez ten pas leśny oznaczony jako KDL. Jest to dla mnie swoisty paradoks polegający na tym, że Gmina wydała w 2018 roku MPZP dla wielu działek (nie tylko ja jestem w tej sytuacji), które nie posiadają de facto drogi koniecznej. Żeby można było uzyskać pozwolenie na budowę, to działka oznaczona jako KDL musi zostać odlesiona przez wspólnotę, gdyż obecnie jest to las przez który nie można przejeżdżać.
  Poza tym nie wiem jak wygląda sytuacja z doprowadzeniem mediów do mojej działki przez ten las (przyłącze EL i woda). Czy z tym także mogę mieć problem pomimo zapisu w KW?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
 27. Mam działki leśne w środku wsi letniskowe o scislej zabudowie. Rozdzielone drogami gminnym.
  Każde dzialka przylega do działek zabudowanych domkami . Dzialki lesne są wąskie i sosny przywracają się na sąsiednie działki i wyrzadzaja szkody które obciążają mnie jako właściciele. Lasy nie można ubezpieczyć. Jak przeprowadzić odlesienie i przekształcić na budowlane . W mpzp działki są Ls.
  Działki o powierzchni. 0.370 ha długa 370 mb szerokość od 1 do 30m przylega do 20 zabudowanych działek.
  Pełne uzbrojenie.

  OdpowiedzUsuń
 28. Czy jest możliwość zagospodarowania działki leśnej, las mieszany bez mpzp . I kolejne pytanie jaka jest skala trudnosci by osiagnac swoj cel :) Chciałbym postawić dom z bali i ogród. Do najbliższego domu około 1300 m. Jednak w odległości 500 m od krawędzi działki jest betoniarnia. Dziękuję za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
 29. Czy na działce leśnej istnieje możliwość 'umiejscowienia' tzw. tiny house, bez
  dodatkowych pozwoleń i zgłoszeń?

  OdpowiedzUsuń
 30. Dzialka leśną szereg17.2 m przekształcona pod zabudowę rekreacji indywidualnej zgodna z mpz... po obu stronach działki leśne... jak uzyskać zgodę na budynek do 35 m na zgloszenie? Mogę odsunac się tylko 4 metry od granicy lasu?

  OdpowiedzUsuń
 31. Dzień dobry,
  Posiadam działką (900 m2) LS z MPZP i jestem w trakcie z wyłączenia z produkcji leśnej 500m2. Nie ma na niej drzew o wokół są zabudowania jednorodzinne. Czy po wyłączeniu z produkcji leśnej 500 m2 (bez opłat) i uprawomocnieniu się decyzji można za jakiś czas wyłączyć pozostałe 400 m2 pod budowę garaży (także bez opłat). MPZP dopuszcza zabudowę garażu na działce?

  Pozdrawiam
  Marcin

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie jestem specjalistą ale mnie w przyszłości również będzie dotyczył ten temat. Z tego co pamiętam można wyłączyć 500m2 za darmo na cele mieszkaniowe. Czy garaż to cel mieszkaniowy? Chyba nie do końca... Napisz jak się czegoś dowiesz ale najlepiej chyba się spytać w RDLP.

   Usuń
  2. Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:

   1)
   do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;
   2)
   do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

   Więc chyba tylko dom wchodzi w grę, garaż nie.

   Usuń
 32. Posiadam działkę 20 arów z czego 13 jest odrolnione z warunkami zabudowy , na których postawiłem dom w stanie surowym zamkniętym a reszta czyli 7 arów to na mapach las. Udało się na uzyskać pozwolenie na budowę domu w granicy z lasem bez zachowania ustawowej odległości 12m , z pewnymi warunkami. Jednym z nich było to , że ściana budynku leżąca w granicy z lasem nie może posiadać otworów okiennych i drzwiowych aby zachować warunki ustalone przez rzeczoznawcę ze Straży.
  Mam syna na wózku inwalidzikim i ze względu na odpowiedni dostęp do budynku , podjazd , rampę oraz odpowiednią szerokość drzwi okazało się , że wejście do budynku musi znajdować sie w ścianie , o której mowa powyżej.
  Niestety obawiam się , że przy odbiorze budynku to nie przejdzie, dlatego pomyślałem o odlesieniu tej części lasu i wystarczyło by nam odlesić te darmowych 5 arów. Wspomnę jeszcze , że tak naprawdę ta część leśna jest tylko na mapie , bo na działce są może 2 drzewa a las jest dopiero za drogą.
  Problem tylko w tym , że w tym obszarze nie ma MPZP a działka ma tylko WZ dla części odrolnionej .
  Czy jest nam Pan w stanie coś podpowiedzieć ? Czy da się w tej sytuacji cokolwiek zrobić?
  Może są instytucje lub firmy , które się takimi sprawami zajmują ?
  Z góry bardzo dziękuję ,
  Mat

  OdpowiedzUsuń
 33. Witam. Proszę o pomoc.
  W listopadzie i grudniu2001r wydano mi war zabudowy i pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Działka 0.42 h na której był las - w całości działki na mapie bo przy ulicy od str wjazdu - to ok 25 m/25m-rosło kilka dtzewek które musiał odbić lesniczy(opłacałam to w gminie). W 2002 r dom został odebrany i zamieszkany. Teraz chciałam zbudować bud gospodarczy na zgłoszenie-starosta odmówił. Chcą decyzji z Państwowych Lasow o wydzieleniu obszaru budowlanego.
  W 2001r zebranie dok do pozwolenia na budowę zlecało się firmie, która się tylko tym zajmowała - u mnie to byli pracownicy gminy-kierownik budowy również. Proszę mi powiedzieć co teraz mam zrobić, czy jak zostawie to tak jak jest czyli na całej działce las to coś przeszkadza? Jak daruje dzieciom to wszystko to będą miały kłopot tylko? Jestem w dupie. Pani w gminie z nadzoru budowlanego(pisałam pismo o sprostowanie w mapach) określiła mnie jako '' ofiarę systemu'' i odpowiedziała mi na moje zażalenie tak że sprawami zajmuje się teraz starostwo nie gmina.

  OdpowiedzUsuń
 34. Dzień dobry, zakupiłem sąsiednią działkę leśną. Moja pierwotna działka jest bardzo wąska, stąd też chęć zakupu. Chciałbym na części działki leśnej tj. około 500m2 wybudować garaż i utwardzić dojazd do niego kostką. W gminie nie ma MPZP. Czy w celu odlesienie działki muszę najpierw dostać pozytywną decyzję o warunkach zabudowy? Niestety w gminie dowiedziałem się, że dostanę decyzję negatywną z tego powodu, że gmina występuje o opinie do lasów państwowych. Od czego zacząć w takiej sytuacji?

  OdpowiedzUsuń
 35. Dzień dobry,
  Na wstępie chciałbym przekazać słowa uznania za profesjonalne i merytoryczne prowadzenie bloga.

  Moje pytanie dotyczy czy moja działka o powierzchni 800 m² jest faktycznie lasem?
  W rejestrze gruntów ma oznaczenie w całości Ls i jest zadrzewiona.
  Wiem, że w ustawie o lasach działka leśna jest wtedy gdy ma powierzchnię większą niż 1000 m².
  W takim razie czy otrzymam pozytywną decyzję WZ na budowę budynku letniskowego lub mieszkalnego?

  OdpowiedzUsuń
 36. Dzień dobry. Kupilśmy z mężem działkę rolno-leśną. Nie wiemy jeszcze jaki plan zagospodarowania obowiązuje, ale zastanawiamy się czy możemy w ogóle ogrodzić las i jaką technologia. Zastanawialiśmy się nad siatką leśną lub panelem 3d ale w obu przypadkach z betonową płytą na dole w celu wyrównania. Działka jest w kształcie prostokąta, las zajmuje 1/3 powierzchni około 11 arów i ciągnie się przez całą długość działki. Chcieliśmy odlesic część 300-400 M2 pod zagospodarowanie terenu za domem. Czy po odlesieniu musimy usunąć cały drzewostan, który znajduje się na terenie wnioskowanym? Do jakiego stanu doprowadzić ziemię? Aż do "trawnika"? Czyli odlesiamy część terenu a ogrodzić możemy cały? Czy ogrodzenie wymaga od nas odlesieniu całego terenu?

  OdpowiedzUsuń
 37. Budynek gospodarczy bez pozwolenia a co ze zgłoszeniem
  Ustawa z dnia 9 maja o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym zwalnia z wymogu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz z dokonania zgłoszenia jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiaty o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
  Pytanie, czy jako rolnik mogę pobudować na podstawie tej ustawy budynek gospodarczy na działce leśnej?

  OdpowiedzUsuń
 38. Stoję przed decyzją zakupu działki która w 1/3 oznaczona jest jako rolna (z wydanymi WZ), następnie 1/3 środka działki jest oznaczona w ewidencji jako Las, i koniec działki oznaczony jest jako Pastwisko. Dowiadywałam się w Starostwie i działka ta nie jest objęta UPUL ani decyzją Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Czy ten kawałek działki oznaczoną w ewidencji jako Las będzie można przekształcić bez większych problemów? Dodam że nawet obecny właściciel nie miał pojęcia że działka jest w taki sposób sklasyfikowana i od co najmniej 10 lat nie rósł tam żaden krzak nie mówiąc już o jakimkolwiek drzewie.

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty